در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

نحوه پذیرش مقاله

1. دو فصلنامه «تارگین» در تمامی زمینه‌های هنری تجسمی،کاربردی و حوزه‌های مرتبط و میان رشته ای مقاله می‌پذیرد.

2. نشریه از یادداشت‌های حاصل از خلق فرآیند آثار هنری حمایت کرده و با رعایت دستورات ساختاری، آنها را چاپ می‌کند

3. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده باشد.

4. مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش فارسی باشد.

5. مقاله‌های ارسالی پس از تأیید داوران چاپ می‌شود.

6. مسئولیت مطالب مطرح شده در نوشته‌ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

نظرات کاربران