در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

بیانات مقام معظم رهبری در تاکید و توجه به آموزش فنی وحرفه ای

تبلیغ کنید که مردم بدانند فنی و حرفه ای یعنی چه؟ تا آن نوجوان یا جوانی که می خواهد بیاید فنی و حرفه ای، احساس حقارت نکند و بداند که دارد به محیط علم  وعمل می رود- بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان هنرستان های فنی و حرفه ای کشور25/۱۰/1370

25/۱۰/1370
بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان هنرستان های فنی و حرفه ای کشور25/۱۰/1370
25/۱۰/1370

آنچنان برنامه ریزی کنید که مجموع کسانی که در آینده وارد کارهای دبیرستانی می شوند درصد کمتر متعلق به دبیرستان ها و درصد بیشتر متعلق به هنرستان های فنی و حرفه ای باشد. - بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان هنرستان های فنی و حرفه ای کشور25/۱۰/1370

25/۱۰/1370

بیانات مقام معظم رهبری در تاکید و توجه به آموزش فنی وحرفه ای
یکى از کارهاى دیگرى هم که حالا من اینجا یادداشت کردم که بر عهده‏ى مسئولین دولتى است، توسعه‏ى مهارت هاست. این هنرستانهاى فنى و صنعتى، این دانشگاه‏هاى علمى- کاربردى، این فنى- حرفه ‏اى‏ها، آموزشکده‏هاى فنى- حرفه‏اى، باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجه‏ى کارآمد هم احتیاج داریم. یکى از کارهاى اساسى به نظر من این است که در زمینه‏ى صنعت و کشاورزى بایستى کار کنیم. بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان کشور16/06/89

16/06/89

کار بدون علم، کم‌اثر است؛ علم بدون کار، بى‌اثر است. بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان کشور16/06/89

نظرات کاربران