در حال بارگذاری ...
شنبه 9 بهمن 1400

ریاست آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

ریاست محترم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران جونقان

نام و نام خانوادگی : خانم دکتر افسانه قانی
مدرک تحصیلی :    دکتری
رشته تحصیلی :     پژوهش هنر
پست سازمانی  :   ریاست
تلفن :   03833262757
آدرس پست الکترونیکی :     Ghani@sku.ac.ir

Afsanehghani@gmail.com

نظرات کاربران